logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001


Poplatky za poskytnutie výstupu z RÚZ 

 

Podaním žiadosti vzniká žiadateľovi zároveň aj poplatková povinnosť splatná pri podaní (bez výzvy).

Správne poplatky sú stanovené zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmet správnych poplatkov, vrátane sadzieb, je určený v položke 149b písm. a)  a písm. c) sadzobníka nasledovne:.

  • vyhotovenie fotokópie dokumentu uloženého v registri účtovných závierok, za každú, aj začatú stranu 0,33 eura, najmenej 1,50 eura;
  • vydanie potvrdenia o tom, že určitý dokument nie je uložený v registri účtovných závierok 3.-  eurá.

Doplňujúce informácie sú uvedené v Žiadosti o poskytnutie údajov z RÚZ - časť V. 

Správny poplatok sa podľa § 7 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov platí kolkovými známkami, v hotovosti do pokladnice, poštovou poukážkou na účet alebo prevodom z účtu v banke.

DataCentrum, po podaní žiadosti o poskytnutie údajov z RÚZ a zaplatení správneho poplatku stanoveného v súlade s § 23zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, príp. na základe zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vydá žiadateľovi kópiu uloženého dokumentu alebo potvrdenie o tom, že určitý dokument nie je v registri uložený.

 


Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

oopis.gov.sk      nsrr.sk          informatizacia.sk