logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Späť

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 26.08.2013 „NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽNOSTI DÁTOVÉHO CENTRA“

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 26.08.2013 „nadobudnutie nehnuteľnosti dátového centra“

podľa § 281 - § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy, ktorou vyhlasovateľ nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti určenej na prevádzku dátového centra vyhlasovateľom Slovenská republika, Ministerstvo financií, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00 151 742, zastúpenej DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, IČO: 00151564, zastúpenie: Ing. Mojmír Kollár, na základe poverenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020081/2013-2C zo dňa 05.08.2013

Zverejnené: 28.11.2013

Datacentrum podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 

o z n a m u j e

výsledok obchodnej verejnej súťaže

„nadobudnutie nehnuteľnosti dátového centra“


Počet všetkých navrhovateľov, ktorí predložili súťažné návrhy do obchodnej verejnej súťaže - do obchodnej verejnej súťaže boli v stanovenom termíne doručené 3 návrhy
Všetky doručené súťažné návrhy boli v súlade s podmienkami súťaže stanovenými vyhlasovateľom súťaže
Najvhodnejší návrh predložil účastník č. 3:
DCBA s.r.o.,IČO: 45 427 585, sídlo: Kopčianska 92/D, 851 01 Bratislava


V Bratislave, dňa 28.11.2013

Ing. Mojmír Kollár riaditeľ DataCentra

 
SKMBT_C20313112811160

 


Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

oopis.gov.sk      nsrr.sk          informatizacia.sk