logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Späť

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ „nadobudnutie nehnuteľnosti dátového centra - podmienky obchodnej verejnej súťaže

Slovenská republika, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, sídlo: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742, v zastúpení: DataCentrum, sídlo: Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, IČO: 00151564 (ďalej len vyhlasovateľ) vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ „nadobudnutie nehnuteľnosti dátového centra“ podľa § 281 - § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy, ktorou vyhlasovateľ nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti určenej na prevádzku dátového centra.

Predmet požadovaného záväzku
Vyhlasovateľ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy, predmetom ktorej je uzatvorenie kúpnej zmluvy na nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti slúžiacej na účely dátového centra do vlastníctva vyhlasovateľa spolu so stavebno-technicko-technologickým súčasťami nehnuteľnosti dátového centra podľa podmienok obchodnej verejnej súťaže.

Zásady obsahu zamýšľanej zmluvy
Vyhlasovateľ má záujem na základe zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzatvorenej v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník alebo zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnosti slúžiacej na účely prevádzkovania dátového centra spolu so stavebno-technicko-technologickým súčasťami nehnuteľnosti dátového centra podľa podmienok obchodnej verejnej súťaže.
Kúpna cena, ktorú vyhlasovateľ zaplatí predávajúcemu za prevod vlastníctva k nehnuteľnosti, bude financovaná z programu Európskej únie a spolufinancovaná z prostriedkov vyhlasovateľa. Financovanie z programu Európskej únie bude zabezpečené prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os č. 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenie: 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni, názov projektu: Dátové centrum pre eGovernment.
Ďalšie vyhlasovateľom požadované obsahové náležitosti návrhu zmluvy sú uvedené v podmienkach obchodnej verejnej súťaže.

Spôsob podávania návrhov
Návrhy musia byť podané písomne, a to:
a) poštovou zásielkou na adresu: DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava
b) osobne k rukám osoby sekretára súťaže: Ing. Peter Prokeš, v pracovných dňoch, v pracovnom čase od 09:00 do 15:00 miestneho času, na adrese DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava
c) osobne do podateľne v pracovných dňoch, v pracovnom čase od 09:00 do 15:00 miestneho času, na adrese DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava
Návrhy musia byť predložené vo forme, spôsobom a musia obsahovať všetky náležitosti určené vyhlasovateľom v podmienkach obchodnej verejnej súťaže.

Lehoty
Lehota na predkladanie súťažných návrhov uplynie dňa 15.11.2013 o 15:00 hod. miestneho času. Súťažný návrh predkladaný formou poštovej prepravy musí byť doručený vyhlasovateľovi v lehote na predkladanie súťažných návrhov.
Po vyhodnotení súťažných návrhov je vyhlasovateľom určená lehota na oznámenie vybraného návrhu do 22.11.2013. Následne zástupca vyhlasovateľa písomne oznámi všetkým navrhovateľom, ktorých súťažné návrhy sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia súťažných návrhov. Úspešnému navrhovateľovi zástupca vyhlasovateľa oznámi, že jeho súťažný návrh prijíma. Neúspešnému navrhovateľovi oznámi, že neuspel.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na webovom sídle zástupcu vyhlasovateľa www.datacentrum.sk.

Podmienky OVS: Podmienky_OVS

Podmienky OVS - Príloha: Podmienky_OVS_-_Priloha_c_1

Vysvetlenie: Vysvetlenia


Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

oopis.gov.sk      nsrr.sk          informatizacia.sk