logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Späť

 Poskytovanie informácií

      V súlade s § 5 zákona NR SR č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov DataCentrum zverejňuje nasledovné informácie:

Spôsob zriadenia

DataCentrum je zriadené Rozhodnutím ministra financií SR zo dňa 12.12.1995 a zriaďovacou listinou č. 5270/1995-sekr. zo dňa 12.12.1995 ako samostatná účelová rozpočtová organizácia Ministerstva financií SR so sídlom v Bratislave, ktorá je svojim rozpočtom je zapojená na rozpočet rozpočtovej kapitoly MF SR.

Právomoci a kompetencie

DataCentrum je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene, je v priamej riadiacej pôsobnosti Ministerstva financií SR.

Právomoci a kompetencie DataCentra vyplývajú z náplne činnosti schválenej MF SR:    

DataCentrum plní funkciu informačného centra pre rezort Ministerstva financií SR za účelom podpory analytických, riadiacich a legislatívnych činností rezortu, vrátane technickej, programovej a komunikačnej podpory, bezpečnosti a ochrany rezortného informačného systému.

V zmysle Štatútu DataCentrum:

       a)  koordinuje, gestoruje a metodicky usmerňuje stratégiu a koncepciu rozvoja rezortného informačného systému MF SR a jeho súčastí v procese tvorby, aktualizácie a realizácie ,
       b)  zabezpečuje zber, spracovanie a distribúciu informácií z oblasti štátneho rozpočtu, štátnej pokladnice, daňovej, colnej, finančnej, majetkovej a z ďalších rezortných a mimorezortných oblastí  za účelom podpory analytických, riadiacich a  legislatívnych  činností rezortu, vrátane technickej, programovej a komunikačnej podpory, bezpečnosti a ochrany informačných  systémov rezortu,
       c)  je správcom a prevádzkovateľom informačných systémov rezortu MF SR, ich  komunikačno–technologickej infraštruktúry a Centra pre podporu používateľov informačných systémov rezortu.

Popis organizačnej štruktúry

       1.  DataCentrum riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva  minister financií SR.
       2.  Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu poverenia ním poverený zástupca.
       3.  DataCentrum sa organizačne člení na odbory a oddelenia, prípadne špecializačné   organizačné útvary a poradné orgány, ktoré sú  v priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľa.

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať

žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie:

Slobodný prístup k informáciám

poštou na adresu: DataCentrum, 
manažér kvality
Cintorínska č.5
814 88 Bratislava 1
osobne: Ing. Prokeš  Peter, kancelária č. 224  alebo
podateľňa - sekretariát riaditeľa, kancelária 6. p.
(v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hod)
telefonicky 02-59278 224, resp. 02-52925 213
faxom 02-52926 870
E-mail info@datacentrum.sk

 

Žiadosti podávané písomne sa podávajú alebo pošlú na formulári, ktorý je k dispozícii v  časti informácie pre verejnosť – informácie, pod názvom „Príloha – info“ na internetovej stránke DataCentra.       

Sťažnosti, podnety, návrhy a iné podania

Sťažnosti podľa zákona NR SR č.152/1998 Z. z.  o sťažnostiach a petície podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petíciách v znení zákona č.242/1998 Z. z.  vybavuje útvar kontroly DataCentra.

Sťažnosti a petície možno podať:

poštou na adresu: DataCentrum, 
Cintorínska č.5
814 88 Bratislava 1
osobne: (v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hod)  alebo
podateľňa - sekretariát riaditeľa, kancelária 6. p.
(v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hod)
telefonicky 02-59278 222, resp. 02-52925 213
faxom 02-52926 870
   

 

Návrhy, podnety, iné podania možno podať poštou alebo osobne na adresu:

poštou na adresu: DataCentrum, 
Útvar kontroly
Cintorínska č.5
814 88 Bratislava 1

 

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie

a. 0,02 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
0,03 € Sk za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
0,04 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
0,06 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
b. 0,50 € za 1 ks nenapáleného CD
c, 0,02 € za obálku formátu A6
0,03 € za obálku formátu A5
0,07 € za obálku formátu A4
d.       náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

2. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

3. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročia 7 €.

4. Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu,
    sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne prekročia sumu 7 €.

5. Spôsoby úhrady nákladov za sprístupnenie informácií: v hotovosti do pokladne DataCentra alebo je informácia poslaná poštou na dobierku.

 

 


Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

oopis.gov.sk      nsrr.sk          informatizacia.sk