logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Späť

Správca registra

Správcom Registra účtovných závierok podľa § 23, odst.(1) zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Všetky činnosti súvisiace so správou registra sú zabezpečované a vykonávané v súlade s platnou legislatívou:  

  • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako to vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z.z.

Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

oopis.gov.sk      nsrr.sk          informatizacia.sk