logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Späť

O registri 

Register účtovných závierok (RÚZ) je informačným systémom verejnej správy, do ktorého sa ukladajú účtovné závierky, správy audítora a výročné správy a legislatívne ho upravuje § 23 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

RÚZ je centrálne miesto ukladania a jednotné miesto zverejňovania účtovných závierok, ktoré obsahuje databázu údajov o právnických a fyzických osobách v rozsahu údajov, ktoré poskytujú účtovné závierky.

Register sa člení na časť verejnú a neverejnú.

Vo verejnej časti sú dostupné účtovné závierky obchodných spoločností, družstiev, štátnych podnikov, subjektov verejnej správy, účtovných jednotiek, ktoré účtujú podľa medzinárodných účtovných štandardov a ďalších vybraných účtovných jednotiek.

V neverejnej časti registra sú účtovné závierky účtovných jednotiek, ktoré nie sú vo verejnej časti. Sem patria najmä účtovné závierky podnikateľov- fyzických osôb a neziskových organizácií, zahraničné pobočky, organizačné zložky, ktoré nemajú povinnosť zverejňovania.


Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

oopis.gov.sk      nsrr.sk          informatizacia.sk