logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Späť

Poskytovanie údajov z RÚZ sa vykonáva na základe podania žiadosti (formulár TU), pričom

žiadateľ musí pravdivo a úplne vyplniť/poskytnúť všetky požadované údaje.

V zmysle § 17 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je účtovnou závierkou komplexný dokument, obsahujúci všetky náležitosti (ods. 2) a súčasti, ktorými sú:

  • v sústave podvojného účtovníctva: súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky (ods.3)
  • v sústave jednoduchého účtovníctva: výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzku (ods.4).

DataCentrum ako správca registra v súlade s § 23c, ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vydá žiadateľovi kópiu uloženého dokumentu (výstup z RÚZ) opatrenú osvedčovacou doložkou až po zaplatení správneho poplatku, kde za výstup (1 dokument) je považovaná účtovná závierka a jej súčasti ako celok, alebo potvrdenie o tom, že určitý dokument v registri uložený nie je.

Žiadosť je možné doručiť osobne alebo zaslaním doporučene poštou.

Ak sa požadované údaje nachádzajú vo verejnej časti registra, žiadateľ sa preukáže svojím dokladom totožnosti. Správca registra overuje údaje uvedené v žiadosti s dokladom totožnosti.

Dokumenty z neverejnej časti sa sprístupnia len:

  • účtovnej jednotke, ktorej sa týkajú
  • Národnej banke Slovenska
  • subjektom verejnej správy na účely súvisiace s ich činnosťou.

        Žiadosť o prístup do Registra účtovných závierok - RÚZ (neverejná časť)  formulár na stiahnutie TU.

Poskytovanie informácií, ktoré sú uložené v neverejnej časti nepodlieha zverejňovaniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ, ktorý požaduje informácie z neverejnej časti RÚZ musí preukázať, že sa jedná o dokumenty z neverejnej časti registra týkajúce sa účtovnej jednotky žiadateľa nasledovne:

  • fyzická osoba/ podnikateľ musí preukázať svoju totožnosť

- výpisom z príslušného registra (nie staršom ako 3 mesiace) a

- dokladom totožnosti (občiansky preukaz), prípadne, ak žiada iná fyzická osoba za fyzickú osobu žiadateľa, je potrebné doložiť plnomocenstvo od fyzickej osoby žiadateľa,

- dokladom o registrácii na DIČ, v prípade ukončeného podnikania potvrdením o ukončení podnikania vydávané Okresným úradom, odbor živnostenského podnikania (ešte v roku 2013 to môže byť aj potvrdenie vydávané Obvodným úradom, odbor živnostenského podnikania),

  • právnická osoba musí preukázať svoju existenciu:

- výpisom z registra, v ktorom je vedená a

- musí preukázať totožnosť osoby oprávnenej konať za právnickú osobu, ktorá musí byť zároveň uvedená vo výpise ako osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby, prípadne, ak žiada iná fyzická osoba ako štatutár za právnickú osobu žiadateľa je potrebné  doložiť plnomocenstvo od právnickej osoby žiadateľa;

  • subjekt verejnej správy alebo Národná banka Slovenska musia preukázať svoju existenciu:

- výpisom - zriaďovateľskou listinou a osoba, ktorá v mene subjektu verejnej správy alebo Národnej banky Slovenska žiada, je povinná sa preukázať poverením, splnomocnením alebo oprávnením konať za subjekt verenej správy alebo Národnú banku Slovenska.

Doručovacia adresa:

DataCentrum
Cintorínska 5 
814 88 Bratislava 

pondelok - piatok od  8 00 - 14 30 hod.


Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

oopis.gov.sk      nsrr.sk          informatizacia.sk