logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

DataCentrum je samostatnou rozpočtovou organizáciou so sídlom v Bratislave, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo financií SR.

DataCentrum plní funkciu informačného centra pre rezort Ministerstva financií SR (ďalej len "MF SR").

Koordinuje, gestoruje a metodicky usmerňuje tvorbu koncepcie rozvoja informačného systému rezortu, rozvoj informačného systému rezortu MF SR a jeho častí v procese jeho tvorby, aktualizácie a realizácie. Formuluje štandardy, metodické, organizačné a legislatívne podmienky pre integráciu, vzájomnú prepojiteľnosť častí informačného systému rezortu MF SR a pre bezpečnosť informačného systému rezortu MF SR.


Ďalej zabezpečuje spracúvanie a poskytovanie informácií z oblasti štátneho rozpočtu, štátnej pokladnice, daňovej, colnej, finančnej, majetkovej a z ďalších rezortných a mimorezortných oblastí za účelom podpory analytických, riadiacich a legislatívnych činností rezortu, vrátane technickej, programovej a komunikačnej podpory, bezpečnosti a ochrany rezortného informačného systému.

DataCentrum je správcom a prevádzkovateľom prierezových informačných systémov rezortu MF SR, ich komunikačno-technologickej infraštruktúry a Centra podpory užívateľov informačných systémov rezortu MF SR - CPU.

DataCentrum prostredníctvom špecializovaného organizačného útvaru CSIRT.SK (Computer Security and Incident Response Team)  plní funkcie súvisiace s postavením národného CSIRT.SK, t.j. kooperuje so zahraničnými sesterskými organizáciami a reprezentuje Slovenskú republiku v oblasti informačnej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni a poskytuje kontaktné miesto pre zahraničných partnerov upozorňujúcich na informačno-bezpečnostné incidenty zasahujúce národnú informačnú komunikačnú infraštruktúru Slovenskej republiky (NIKI). Súčasne poskytuje služby štátnej správe v oblasti informačnej bezpečnosti a efektívne spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní a právnickými a fyzickými osobami (poskytovateľmi internetu, telekomunikačnými operátormi, dodávateľmi IKT služieb) a buduje a rozširuje znalosti verejnosti vo vybraných oblastiach informačnej bezpečnosti.
 
Od 1.1.2014 je DataCentrum poskytovateľom a overovateľom výstupov z Registra účtovných závierok.

 


Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

oopis.gov.sk      nsrr.sk          informatizacia.sk