logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Čo je norma ISO 9001?
 

Bola vytvorená Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) a jej cieľom je stanoviť medzinárodné požiadavky na systémy riadenia kvality a je platná pre akékoľvek odvetvie výroby alebo služieb.


Norma sa vzťahuje na procesy v organizácii, ktoré majú vplyv na kvalitu. Zdôrazňuje trvalé zlepšovanie a spokojnosť zákazníka.

Na základe uplatňovania princípov normy ISO 9001sú identifikované, odsledované a aj odstraňované nedostatky v činnosti a procesoch organizácie.  Zníženie výskytu chýb prináša výhody z hľadiska úspory nákladov a efektivity plnenia úloh organizácie.

Hlavné články tejto normy sú:

  • systém manažérstva riadenia kvality
  • zodpovednosť vedenia
  • riadenie zdrojov
  • realizácia výrobku
  • meranie, analýza a zlepšovanie

ISO 9001 a DataCentrum

​Certifikát ISO 9001 bol priznaný DataCentru  v roku 2006 a potvrdzuje, že systém manažérstva kvality bol certifikovaný podľa článkov medzinárodnej normy, ktorá zahŕňa najlepšiu prax mnohých firiem a zároveň potvrdzuje zhodu s touto normou.

Certifikát bol vydaný certifikačným orgánom, ako treťou stranou a informuje o zavedení a efektívnom riadení všetkých našich firemných procesov.

DataCentrum udržiava a skvalitňuje systém riadenia kvality podľa  aktualizovanej normy EN ISO 9001 : 2008  a každoročne prechádza  kontrolným auditom, v rámci ktorého sú certifikačnou autoritou preskúmané hlavné procesy DataCentra.

 

Certifikát

 


Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

oopis.gov.sk      nsrr.sk          informatizacia.sk