logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

 

Smernica Európskej komisie

o tabakových výrobkoch

 

V súvislosti s vykonávaním článku 15 smernice o tabakových výrobkoch (2014/40 / EÚ) a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/574 z 15. decembra 2017 o technických normách na zriadenie a prevádzkovanie systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov bude DataCentrum zodpovedné za vytváranie a vydávanie jedinečných identifikátorov na sledovanie tabakových výrobkov hospodárskym subjektom. Jednotlivé jedinečné identifikátory sa musia používať v spoločnom európskom systéme vysledovateľnosti, ktorého účelom je predchádzať a obmedzovať nedovolené obchodovanie s tabakovými výrobkami. 

 

ID vydavateľa / ID issuer ID : LEDTC

Link: https://tttsk.sk/ 

 

 

Naša činnosť

DataCentrum je samostatnou rozpočtovou organizáciou so sídlom v Bratislave, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo financií SR.

DataCentrum plní funkciu informačného centra pre rezort Ministerstva financií SR (ďalej len "MF SR").

Koordinuje, gestoruje a metodicky usmerňuje tvorbu koncepcie rozvoja informačného systému rezortu, rozvoj informačného systému rezortu MF SR a jeho častí v procese jeho tvorby, aktualizácie a realizácie. Formuluje štandardy, metodické, organizačné a legislatívne podmienky pre integráciu, vzájomnú prepojiteľnosť častí informačného systému rezortu MF SR a pre bezpečnosť informačného systému rezortu MF SR.


Ďalej zabezpečuje spracúvanie a poskytovanie informácií z oblasti štátneho rozpočtu, štátnej pokladnice, daňovej, colnej, finančnej, majetkovej a z ďalších rezortných a mimorezortných oblastí za účelom podpory analytických, riadiacich a legislatívnych činností rezortu, vrátane technickej, programovej a komunikačnej podpory, bezpečnosti a ochrany rezortného informačného systému.

DataCentrum je správcom a prevádzkovateľom prierezových informačných systémov rezortu MF SR, ich komunikačno-technologickej infraštruktúry a Centra podpory užívateľov informačných systémov rezortu MF SR - CPU.

 
Od 1.1.2014 je DataCentrum poskytovateľom a overovateľom výstupov z Registra účtovných závierok.

Kontakty

 

 

 


Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

oopis.gov.sk      nsrr.sk          informatizacia.sk