logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

 

   

OZNÁMENIE

 

V dňoch od 22.12. – 29.12.2017 bude podateľňa RÚZ, poskytujúca služby súvisiace s vydávaním dokumentov z RÚZ, z technicko-prevádzkových príčin zatvorená.

Služby budú poskytované v klientskom centre Okresného úradu v Bratislave.

          Adresa: Tomášikova 46, 831 03 Nové Mesto, Bratislava

Telefón: 0800 222 222

 

Stránkové hodiny:

22.12.2017  (piatok)                   8.00  – 14.00

27.12.2017  (streda)                    8.00 – 17.00

28.12.2017   (štvrtok)                 8.00 – 15.00

29.12.2017  (piatok)                   8.00 – 14.00 

 

 

 

 

Naša činnosť

DataCentrum je samostatnou rozpočtovou organizáciou so sídlom v Bratislave, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo financií SR.

DataCentrum plní funkciu informačného centra pre rezort Ministerstva financií SR (ďalej len "MF SR").

Koordinuje, gestoruje a metodicky usmerňuje tvorbu koncepcie rozvoja informačného systému rezortu, rozvoj informačného systému rezortu MF SR a jeho častí v procese jeho tvorby, aktualizácie a realizácie. Formuluje štandardy, metodické, organizačné a legislatívne podmienky pre integráciu, vzájomnú prepojiteľnosť častí informačného systému rezortu MF SR a pre bezpečnosť informačného systému rezortu MF SR.


Ďalej zabezpečuje spracúvanie a poskytovanie informácií z oblasti štátneho rozpočtu, štátnej pokladnice, daňovej, colnej, finančnej, majetkovej a z ďalších rezortných a mimorezortných oblastí za účelom podpory analytických, riadiacich a legislatívnych činností rezortu, vrátane technickej, programovej a komunikačnej podpory, bezpečnosti a ochrany rezortného informačného systému.

DataCentrum je správcom a prevádzkovateľom prierezových informačných systémov rezortu MF SR, ich komunikačno-technologickej infraštruktúry a Centra podpory užívateľov informačných systémov rezortu MF SR - CPU.

DataCentrum prostredníctvom špecializovaného organizačného útvaru CSIRT.SK (Computer Security and Incident Response Team)  plní funkcie súvisiace s postavením národného CSIRT.SK, t.j. kooperuje so zahraničnými sesterskými organizáciami a reprezentuje Slovenskú republiku v oblasti informačnej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni a poskytuje kontaktné miesto pre zahraničných partnerov upozorňujúcich na informačno-bezpečnostné incidenty zasahujúce národnú informačnú komunikačnú infraštruktúru Slovenskej republiky (NIKI). Súčasne poskytuje služby štátnej správe v oblasti informačnej bezpečnosti a efektívne spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní a právnickými a fyzickými osobami (poskytovateľmi internetu, telekomunikačnými operátormi, dodávateľmi IKT služieb) a buduje a rozširuje znalosti verejnosti vo vybraných oblastiach informačnej bezpečnosti.
 
Od 1.1.2014 je DataCentrum poskytovateľom a overovateľom výstupov z Registra účtovných závierok.

Kontakty

 

                             

DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, Slovenská republika

w3c logo