Slovensky
diskusia tlačiť

Počet prístupov
13973396

Úvod
DataCentrum je samostatnou rozpočtovou organizáciou so sídlom v Bratislave, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo financií SR.

Naša činnosť

DataCentrum plní funkciu informačného centra pre rezort Ministerstva financií SR (ďalej len "MF SR").

Koordinuje, gestoruje a metodicky usmerňuje tvorbu koncepcie rozvoja informačného systému rezortu, rozvoj informačného systému rezortu MF SR a jeho častí v procese jeho tvorby, aktualizácie a realizácie. Formuluje štandardy, metodické, organizačné a legislatívne podmienky pre integráciu, vzájomnú prepojiteľnosť častí informačného systému rezortu MF SR a pre bezpečnosť informačného systému rezortu MF SR.


Ďalej zabezpečuje spracúvanie a poskytovanie informácií z oblasti štátneho rozpočtu, štátnej pokladnice, daňovej, colnej, finančnej, majetkovej a z ďalších rezortných a mimorezortných oblastí za účelom podpory analytických, riadiacich a legislatívnych činností rezortu, vrátane technickej, programovej a komunikačnej podpory, bezpečnosti a ochrany rezortného informačného systému.

  DataCentrum je správcom a prevádzkovateľom prierezových informačných systémov rezortu MF SR, ich komunikačno-technologickej infraštruktúry a Centra podpory užívateľov informačných systémov rezortu MF SR - CPU.

  Bližšie informácie nájdete vo výročnej správe o činnosti DataCentra.

  Hľadanie


  OK

  Novinky

  III a IV. . Q 2013 § 9 ods. 9
  Objednávky za rok 2014
  Faktúry za rok 2014
  Zákazky od 1.7.2013
  Oznámenia
  Verejná súťaž hardvér ITMS a ISUF